Dane firmy:
STOWARZYSZENIE MOC KOLORÓW

NIP 8231667079

KRS: 0000821997

PL10 1600 1462 1896 1192 2000 0002 

Wolności 52/5

08-300 Sokołów Podlaski

Adres kontaktowy:

ul. Wybieg 22

00-788 Warszawa

Statut:

Warszawa, 1 grudnia 2020rTekst jednolity

STATUTU STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie Moc Kolorów

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia Moc Kolorów z siedzibą w Sokołowie Podlaskim przy ul. Wolności 52/5,  przy czym w dalszej części niniejszego Statutu nazywane będzie Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie  jest  zawiązane  na  czas  nieograniczony.  Posiada  osobowość  prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r.poz. 1393 zpóźn.zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Sokołów Podlaski.

§4

Terenem działań Stowarzyszania jest Rzeczpospolita Polska. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, pod warunkiem, że prawo danego państwa dopuszcza taką działalność

§5

Stowarzyszenie może przystępować do polskich i międzynarodowych organizacji o celach zbieżnych w całości bądź części z celami Stowarzyszenie.

§6

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i logo. Wzór pieczęci i logo ustala Zarząd Stowarzyszenia.

§7

Rok obrotowy:

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2019 roku.Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§8

Celem Stowarzyszenia jest

 1. podnoszenie świadomości społecznej na temat roli sztuki i jej wpływu na  ludzi, naszą kulturę, rozwój  osobisty  rozwijanie kultury muzycznej, literackiej, sztuki, kultury fizycznej i sportu oraz kultywowanie dziedzictwa narodowego;

 2. promocja twórczości twórców i artystów, ze szczególnym uwzględnieniem polskich twórców młodego pokolenia;

 3. promocja kultury i sztuki narodowej w kraju i za granicą;

 4. wspieranie środowiska członkowskiego, jego integracji oraz potrzeb;

 5. wspieranie polskich instytucji kulturalnych;

 6. działalność charytatywna;

 7. wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

 8. budowanie zaangażowania społecznego w temacie kolorów

 9. budowanie relacji międzyludzkich w oparciu o barwy i kolory i ich właściwości terapeutyczne

 10. promocja i marketing rzemiosła artystycznego

 11. promocja i marketing rękodzieła

 12. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

 13. .inspirowanie, organizowanie i prowadzenie form doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek, w tym seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń, uwzględniających specyfikę nauczanych przedmiotów lub prowadzonych zajęć oraz dotyczących ogólnej wiedzy i umiejętności zawodowych nauczyciela

 14. prowadzenie wsparcia dla szkół, doradztwa i konsultacji on-line w zakresie metodycznym, pracy z uczniem ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii.

 15. prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej.

 16. upowszechnienie i wspieranie nowych technologii, w szczególności w dziedzinie informatyki, edukacji, komunikacji i multimediów.

 17. działalność consultingowa

 18. działalność medialna ze szczególnym uwzględnieniem nowych mediów

 19. działalność szkoleniowa§9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności zgodnie z PKD, w tym:

 • edukację oraz szkolnictwo

 • prowadzenie warsztatów artystycznych dla dzieci, młodzieży, organizację wernisaży, wystaw, eventów, happeningów,

 • działalność wydawniczą,

 • wspieranie organizacji pozarządowych, mających podobne cele statutowe w procesie integracji europejskiej oraz ich współpracy międzynarodowej,

 • współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami społecznego przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, w tym w celu działań na rzecz rozwoju regionalnego.  

 • stwarzanie udogodnień służących członkom Stowarzyszenia w ich pracy twórczej i działalności artystycznej, jak również ułatwianie działań o charakterze samopomocy koleżeńskiej, pomoc;

 • stwarzanie udogodnień służących twórcom i artystom w ich pracy twórczej i działalności artystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem twórców i artystów młodego pokolenia; uczestniczenie w kulturze ogólnoświatowej przez nawiązywanie kontaktów zagranicznych, wymianę informacji, ułatwianie dostępu do kultury i sztuki polskiej zainteresowanym osobom lub instytucjom za granicą, uczestniczenie Stowarzyszenia w działalności organizacji międzynarodowych, mających podobne cele statutowe;

 • consulting

 • działalność medialną§10

Cele statutowe Stowarzyszenia nie mogą ograniczać działalności zgodnie z PKD.
Rozdział III

Członkostwo w Stowarzyszeniu.

§11

Stowarzyszenie zrzesza na zasadzie dobrowolności osoby fizyczne, które zadeklarują pisemnie, iż: akceptują cele Stowarzyszenia, chcą wstąpić do grona członków Stowarzyszenia, znają oraz będą przestrzegać niniejszego Statutu Stowarzyszenia, a także przedstawią pisemne rekomendacje dwóch członków Stowarzyszenia oraz zostaną przyjęte w poczet Członków Stowarzyszenia przez Zarząd Stowarzyszenia.

§12

 1. O przyjęciu bądź odmowie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia Zarząd informuje kandydata na piśmie.

 2. Od decyzji Zarządu, w o której mowa w §12 ust. 1 Statutu, przysługuje prawo do odwołania się w terminie 14-stu dni od jej doręczenia do Zebrania Członków.

 3. Odwołanie składa się w Zarządzie Stowarzyszenia, który podaje sprawę pod obrady najbliższego Zebrania Członków, które może decyzję Zarządu podtrzymać albo uchylić.

§13

Wzór deklaracji członkowskiej oraz zawiadomienia o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia w poczet członków uchwala Zarząd Stowarzyszenia.

§14

Członek Stowarzyszenia ma prawo do:

 1. Biernego i czynnego wyboru do władz Stowarzyszenia;

 2. Uczestnictwa w zebraniach Stowarzyszenia z prawem głosu, stosownie do niniejszego Statutu;

 3. Zgłaszania postulatów i wniosków do władz Stowarzyszenia;

 4. Udziału w pracach Stowarzyszenia;§15

Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do:

1. Brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia;

2. Przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

3. Terminowo opłacać składki członkowskie;

4. Dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

§16

Członkostwo w Stowarzyszenia ustaje wskutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia z Stowarzyszenia doręczonego Zarządowi Stowarzyszenia na piśmie;

 2. Skreślenia z listy członków Stowarzyszenia przez Zarząd Stowarzyszenia w związku z zaleganiem z regulowaniem składem członkowskich za okres przekraczający 12 miesięcy;

 3.  Likwidacji Stowarzyszenia;

 4. Śmierci członka Stowarzyszenia.

§17

 1. Decyzję w sprawach określonych w §16 ust. 2  niniejszego Statutu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia i zawiadamia o niej członka na piśmie.

 2. Od decyzji Zarządu, o której mowa w §17 ust. 1, przysługuje osobie skreślonej z listy członków prawo do odwołania się w terminie 14-stu dni od jej doręczenia do Zebrania Członków.

 3. Odwołanie składa się w Zarządzie Stowarzyszenia, który poddaje sprawę pod obrady najbliższego Zebrania Członków, które może decyzję Zarządu podtrzymać albo uchylić.Rozdział IV

Władze Klubu§18

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Zebranie Członków;

2. Zarząd;

3. Komisja Rewizyjna;

§19

Zebranie Członków

1. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może wypowiadać się oraz decydować o wszystkich sprawach Stowarzyszenia, poza zastrzeżonymi dla kompetencji innych władz Stowarzyszenia, a w szczególności:

a) dokonuje wyboru składu osobowego Zarządu Stowarzyszenia;

b) dokonuje wyboru składu osobowego Komisji Rewizyjnej;

c) wyraża zgodę, o której mowa w §19 ust. 11;

d) decyduje o zmianie niniejszego Statutu, stosownie do treści rozdziału VIII ust. 1 niniejszego Statutu;

e) decyduje o rozwiązaniu Stowarzyszenia, stosownie do treści rozdziału VII niniejszego Statutu.

2. Zebranie Członków może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Zebranie Członków musi odbyć się każdego roku kalendarzowego, nie później niż do dnia 30 czerwca danego roku kalendarzowego.

4. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zebrania Członków powinno być:

a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za miniony rok działalności Stowarzyszenia;

b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia z działalności w minionym roku działalności Stowarzyszenia;

c) udzielanie Zarządowi absolutorium z działalności w minionym roku działalności Stowarzyszenia.

5. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Zebrania Członków mogą być wszelkie sprawy przedstawione przez władze Stowarzyszenia lub przez członków Stowarzyszenia.

6. Zebranie Członków Stowarzyszenia jak i Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd Stowarzyszenia z inicjatywy własnej, Komisji Rewizyjnej, a także 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia – wysyłając do wszystkich członków Stowarzyszenia listy polecone wskazujące: termin, godzinę i miejsce odbycia się Zebrania oraz przewidywany porządek obrad. Listy te powinny być wysłane najpóźniej 2 tygodnie przed planowanym terminem Zebrania.

7. W przypadku, gdy Zarząd Stowarzyszenia nie zwoła Zebrania Członków lub Nadzwyczajnego Zebrania Członków w terminie 2 tygodni od doręczenia jemu stosownego wniosku, uprawnienie do zwołania Zebrania przysługuje osobom bądź organowi, który wystąpił z wnioskiem.

8. Uchwały Zebrania Członków oraz Nadzwyczajnego Zebrania Członków zapadają większością 2/3 głosów członków obecnych, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. Statut niniejszy może dla podejmowania uchwał określonych przedmiotowo przewidywać konieczność uzyskania innego stosunku głosów.

9. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, poza głosowaniem w przedmiocie wyborów do władz Stowarzyszenia, kiedy głosowanie jest tajne. Na wniosek 1/5 Członków Klubu obecnych na Zebraniu zarządza się głosowanie tajne.

10. Członek Stowarzyszenia może ustanowić pełnomocnika do reprezentowania jego praw i interesów na Zebraniu Członków oraz na Nadzwyczajnym Zebraniu Członków.

11. Zebranie Członków Stowarzyszenia lub Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia może podjąć uchwałę w przedmiocie zgody na korzystanie przez zawodnika posiadającego aktualną licencję rajdową – nie będącego członkiem Stowarzyszenia – z pełni praw, przywilejów i możliwości przewidzianych dla zawodników – członków Stowarzyszenia. W tej sytuacji zawodnik nie będący członkiem Stowarzyszenia, o jakim mowa powyżej, traktowany jest jak członek Stowarzyszenia – zawodnik Stowarzyszenia.§20

Zarząd

 1. Zarząd Stowarzyszenia liczy od 2-óch do 3-ech osób i składa się z Prezesa Zarządu i 1-ego bądź 2-óch Wiceprezesów Zarządu.

 2. Do składu Zarządu mogą być wybierani jedynie członkowie Stowarzyszenia.

 3. Członkowie Zarządu wybierani są przez Zebranie Członków. W przypadku gdyby z jakichkolwiek przyczyn skład Zarządu w czasie trwania kadencji nie był pełny – przeprowadza się wybory uzupełniające, najpóźniej w terminie 5-ciu tygodni od zaistnienia przedmiotowego wydarzenia. W takiej sytuacji §19 ust. 6 i 7 niniejszego Statutu stosuje się odpowiednio.

 4.  Kadencja Zarządu trwa cztery lata.

 5. Członek Zarządu może być odwołany uchwałą Zebrania Członków lub Nadzwyczajnego Zebrania Członków.

 6. Członek Zarządu może być wybierany na więcej niż jedną kadencję.

 7. Mandat Członka Zarządu wygasa:

a) z upływem 4-letniej kadencji, z chwilą wyboru nowego Zarządu przez Zebranie Członków;

b) z dniem złożenia pisemnej rezygnacji przez Członka Zarządu – na ręce jednego z członków Komisji Rewizyjnej;

c) z dniem podjęcia uchwały o odwołaniu Członka Zarządu przez Zebranie Członków lub Nadzwyczajne Zebranie Członków;

d) na skutek śmierci Członka Zarządu.

 1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje Stowarzyszeniem i reprezentuje Stowarzyszenie. Prawo kierowania Stowarzyszeniem i reprezentowania Stowarzyszenia dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych, a w szczególności składania wszelkich oświadczeń woli i zaciągania wszelkich zobowiązań. Każdy Członek Zarządu Stowarzyszenia ma prawo samodzielniej i jednoosobowej reprezentacji.

 2. Do kompetencji Zarządu należy:

a) podejmowanie decyzji w przedmiocie zatrudniania bądź zwalniania w Stowarzyszeniu osób – o których mowa w §20 ust. 14 poniżej, ustalanie wynagrodzenia tych osób;

b) podejmowanie decyzji w przedmiocie przyjęcia nowego członka w poczet Członków Stowarzyszenia;

c) podejmowanie decyzji w przedmiocie skreślenia z listy członków, o czym mowa w §16 niniejszego Statutu;

d) ustalanie wysokości składek członkowskich;

e) podejmowanie decyzji w przedmiocie najmu lub dzierżawy nieruchomości, zarówno od Stowarzyszenia jak i przez Stowarzyszenie;

f) podejmowanie decyzji w przedmiocie opisanym w §5 niniejszego Statutu.

 1. Posiedzenie Zarządu może zwołać każdy Członek Zarządu zawiadamiając o tym pozostałych Członków Zarządu, pisemnie lub ustnie, nie później niż 1 tydzień przed planowanym terminem posiedzenia wskazując planowany porządek obrad, termin, godzinę i miejsce posiedzenia.

 2. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów w obecności co najmniej dwóch Członków Zarządu. W każdym przypadku zaistnienia równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 3. Zarząd może obradować i podejmować uchwały także bez formalnego zwołania, jeśli w obradach uczestniczą wszyscy członkowie Zarządu w obecności Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 4. Członkowie Stowarzyszenia nie będący zawodnikami Stowarzyszenia mogą być zatrudnieni w Zarządzie Stowarzyszenia na umowach o pracę – przez Zarząd Stowarzyszenia – jeśli skład tego organu pozwala na podjęcie uchwały w tym przedmiocie,- w innym przypadku przez Komisję Rewizyjną. Decyzja Komisji Rewizyjnej zapada w formie uchwały.

 5. Celem prowadzenia spraw Stowarzyszenia, Zarząd może zatrudniać w Stowarzyszeniu na umowach o pracę osoby nie będące Członkami Stowarzyszenia.

§21

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, a w tym z Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – wybieranych na czteroletnią kadencję przez Zebranie Członków.

 2. Mandat Członka Komisji Rewizyjnej wygasa:

a) z upływem czteroletniej kadencji z chwilą wyboru składu Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję;

b) z dniem złożenia przez Członka Komisji Rewizyjnej pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu Klubu;

c) z dniem podjęcia uchwały o odwołaniu Członka Komisji Rewizyjnej przez Zebranie Członków lub Nadzwyczajne Zebranie Członków;

d) z chwilą śmierci Członka Komisji Rewizyjnej.

 1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia uprawniona oraz zobowiązana jest do bieżącego kontrolowania działalności Zarządu Stowarzyszenia i przedstawiania sprawozdań pokontrolnych na corocznym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. W tym celu:

a) Komisja Rewizyjna może badać księgi rachunkowe Stowarzyszenia;

b) Komisja Rewizyjna może żądać od Zarządu przedstawienia pisemnego uzasadnienia jego działań;

c)  Komisja Rewizyjna może żądać od Zarządu Stowarzyszenia udzielania informacji lub wyjaśnień co do pracy Zarządu lub sytuacji Stowarzyszenia;

d)  Komisja Rewizyjna ma prawo wyrażenia opinii o projektach uchwał Zebrania Członków przygotowanych przez Zarząd Stowarzyszenia jednakże bez obowiązku informowania Komisji o powstałych projektach uchwał;

e)  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia;

f)  Komisja Rewizyjna ma prawo wnioskować do Zebrania Przedstawicieli o odwołanie członka Zarządu Stowarzyszenia.

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej może zwoływać Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, dwóch członków Komisji Rewizyjnej lub Prezes Zarządu Stowarzyszenia – wysyłając zaproszenie listem poleconym, na adres e-mail lub w formie elektornicznej do wszystkich członków Komisji Rewizyjnej oraz na adres Zarządu Stowarzyszenia, nie później niż 1 tydzień przed planowanym posiedzeniem wskazując: planowany porządek obrad, termin, godzinę i miejsce odbywania posiedzenia.

 2. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków Komisji. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 3. Komisja może także obradować i podejmować uchwały bez formalnego zwołania, jeśli w obradach uczestniczą wszyscy członkowie Komisji i Prezes Zarządu Stowarzyszenia.

 4. W sytuacji gdyby w trakcie kadencji Komisji Rewizyjnej zmniejszyła się statutowa liczebność Komisji – wybory uzupełniające przeprowadza się na najbliższym Zebraniu Członków lub na Nadzwyczajnym Zebraniu Członków, jednak nie później niż  w terminie jednego miesiąca od dnia zaistnienia przedmiotowego zdarzenia.Rozdział VI

Majątek Stowarzyszenia

 Działalność gospodarcza

§22

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje w oparciu o składki członków, darowizny oraz przysporzenie testamentowe, środki pochodzące z ofiarności publicznej oraz środki wypracowane przez Stowarzyszenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

2.Wysokość składek członkowskich przy uwzględnieniu charakteru Stowarzyszenia ustala Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały.

3. Składki płacone są w terminie do dnia 15-ego każdego miesiąca z góry.

4. Stowarzyszenia prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa.

5. Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest:

Przedmiot przeważającej działalności:

 • Produkcja artykułów piśmiennych ( PKD 17.23.Z)

Przedmiot pozostałej działalności:

 • Produkcja gier i zabawek ( PKD 32.40.Z )

 • Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych ( PKD 43.39.Z )

 • Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ( PKD 47.65.Z )

 • Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja ( PKD 70.21.Z )

 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych ( PKD 72.20.Z)

 • Działalność agencji reklamowych ( PKD 73.11.Z)

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów ( PKD 82.30.Z)

 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej ( PKD 85.52.Z)

 • Artystyczna i literacka działalność twórcza ( PKD 90.03.Z)

 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z)

 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)

 • Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z)

 • Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z)

 • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z)

 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet ( PKD 47.91.Z)

 • Produkcja odzieży skórzanej (PKD 14.11.Z)

 • Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (PKD 14.13.Z)

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane ( PKD 85.59.B)

 • Placówki doskonalenia nauczycieli (PKD 85.41.C )

 • Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60. Z)

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)

 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych ( PKD 59.11.Z)

 • Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi ( PKD 59.12.Z )

 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych ( PKD 59.20.Z)

 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych ( PKD 90.02.Z)

 • Działalność obiektów kulturalnych ( PKD 90.04.Z)

 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana ( PKD 96.09.Z)

6. Zysk z działalności gospodarczej powinien być przeznaczony na cele statutowe Stowarzyszenia.

7. W celu prowadzenia działalności gospodarczej Stowarzyszenia może tworzyć spółki i do nich przystępować.

Rozdział VII

Rozwiązanie Stowarzyszenia.

§23

1. Stowarzyszenie może zostać rozwiązany:

 1. uchwałą Zebrania Członków podjętą większością ¾ całkowitej liczby Członków Stowarzyszenia,

 2. w innych przypadkach prawem przewidzianych.

2. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia przeprowadza się jego likwidację.Rozdział VIII

Zapisy końcowe.

§24

1. Wszelkie przesyłki doręczone na adres podany przez Członka w Deklaracji Członkowskiej, bądź w inny sposób na piśmie- uważa się za skutecznie doręczone.

2. Statut Stowarzyszenia może zostać zmieniony przez Zebranie Członków większością ¾ całkowitej liczby Członków Stowarzyszenia. Po dokonaniu zmian Statutu, dla uzyskania mocy wiążącej, tekst Statutu powinien być dostępny do wglądu w siedzibie Zarządu Stowarzyszenia przez okres 7-miu dni, o czym informacja powinna być wywieszona na klubowej tablicy ogłoszeń.Rozdział. IX

 Jednostki terenowe

§25


1. Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – oddziały.

2. Oddziały Stowarzyszenia posiadają osobowość prawną.

3. Członkowie Oddziału uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia za pośrednictwem wybranych delegatów Oddziału. Szczegółowe zasady zawarte są w regulaminie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Rozdział. X
Zasady tworzenia

§26

Odział terenowy może zostać powołany na wniosek Komitetu Założycielskiego Oddziału powołanego przez Zebranie Założycielskie Oddziału liczące nie mniej niż 7 członków zwyczajnych Stowarzyszenia działających na danym terenie. Uchwałę o utworzeniu oddziału podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.


Rozdział. XI

Struktura organizacyjna

§271. Władze oddziału to:

a. Walne Zebranie Członków Oddziału

b. Zarząd Oddziału,

c. Komisja Rewizyjna.

2.  Uchwały wszystkich władz Oddziału Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

3.  Kadencja wszystkich wybieralnych władz Oddziału Stowarzyszenia trwa 3 lata.

4. W razie, gdy skład władz Oddziału Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział. XII
Walne Zebranie Członków Oddziału

§281. Najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Oddziału. Może być ono zwyczajne bądź nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd Oddziału raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:a. z własnej inicjatywy,b. na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,c. na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Oddziału Stowarzyszenia

4. Kompetencje Walnego Zebrania Członków to: a. uchwalanie głównych kierunków działalności Oddziału, b. wybieraniu delegatów Oddziału na Walne Zebranie Stowarzyszenia, c. wybieranie i odwoływanie władz Oddziału, d. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału, e. zabieranie głosu w sprawach ważnych dla całego Stowarzyszenia, f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału, g. podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania się Oddziału Stowarzyszenia.Rozdział. XIII

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia

§291. Zarząd Oddziału składa się z 2 do 3 członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się prezesa.

 
2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

3. Kompetencje Zarządu Oddziału to: a. kierowanie bieżącą pracą Oddziału Stowarzyszenia, b. realizacja uchwał Walnego Zebrania Oddziału i Walnego Zebrania Stowarzyszenia, c. sprawowanie zarządu nad majątkiem Oddziału Stowarzyszenia, d. zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału, e. przyjmowanie i wykluczanie członków Oddziału Stowarzyszenia, f. reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, g. zgłaszanie informacji o zmianie władz Oddziału do Zarządu Stowarzyszenia.


Rozdział. XIV

Komisja Rewizyjna Oddziału

§301. Komisja Rewizyjna Oddziału jest niezależnym od Zarządu Oddziału organem Oddziału Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.

3. Kompetencje Komisji Rewizyjnej to: a. kontrola całokształtu działalności Oddziału Stowarzyszenia, b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu, c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Oddziału wraz z oceną działalności Oddziału Stowarzyszenia i Zarządu Oddziału, d. wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi, e. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu Oddziału w razie jego bezczynności ,f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału g. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o rozwiązanie Oddziału StowarzyszeniaRozdział. XV

Postanowienia końcowe

§311. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział działań niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, lub takich, które zdaniem Zarządu Stowarzyszenia mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia.

2. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Oddziału kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Decyzję o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia może podjąć także Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, lub Komisji Rewizyjnej Oddziału, po stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniach Oddziału Stowarzyszenia.